Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Fort Sztuki (i) Życia

Fundacja Pełna Życia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fort Sztuki (i) Życia.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Sowa.
 • E-mail: rafal.sowa@fort-sidzina.pl
 • Telefon: +48 662 441 164

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji Pełnej Życia
 • Adres: ul. Dunajewskiego 5/29
  31-133 Kraków
 • E-mail: fundacja@pelna-zycia.pl
 • Telefon: +48 726 30 10 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fort Sztuki (i) Życia znajduje się przy ulicy Kozienickiej 33 w Krakowie. Można do nas dojechać autobusem 116 (odjazd z pętli autobusowo – tramwajowej Czerwone Maki). Najbliżej znajduje się przystanek Orszy – Broniewskiego (270 m od bramy Fortu – po drodze brak chodnika, jedynie pobocze wzdłuż jezdni).

W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem można się zatrzymać i zaparkować za bramą Fortu. Prace nad parkingiem wciąż trwają, dlatego miejsca nie są jeszcze właściwie oznaczone, ale można już z nich korzystać.

Fort na co dzień (oprócz dni ogłaszanych wcześniej wydarzeń) jest zamknięty, więc aby umówić się na zwiedzanie należy do nas napisać na e-mail fortsztuki@fort-sidzina.pl lub zadzwonić na numer +48 726 30 10 40

Jeśli chcesz, możesz poprosić, by ktoś wyszedł po Ciebie na przystanek.

Zwiedzanie osób indywidualnych odbywa się w czwartki między godziną 10:00, a 18:00.

 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

W Forcie znajduje się pętla indukcyjna.

 

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Wejście na teren Fortu prowadzi przez furtkę po prawej stronie od głównej bramy (pobocze wokół terenu Fortu jest miejscami zarośnięte, są też nagłe spadki terenu, dlatego sugerujemy, by zadzwonić wcześniej, aby ktoś wyszedł przed bramę lub na przystanek).

Za furtką jest żwirowa droga prowadząca do budynku Fortu. Po prawej stronie budynku znajduje się wejście z poziomu drogi (rampa). Należy tutaj uważać, gdyż od frontu Fort otacza stromy spad w dół.

Na piętrze znajduje się hol wejściowy, antresola – galeria, toaleta dla gości, toaleta historyczna – muzealna. Do dwóch wież strzelniczych prowadzą dość strome schody. Wieże można jednak „obejrzeć” za pomocą wiernego modelu dotykowego 3D, który znajduje się obok schodów.

Na parterze znajduje się sala konferencyjno – teatralna, toaleta bezbarierowa dla gości, toaleta historyczna – muzealna, sala muzealna z makietą dotykową terenu bliźniaczych fortów Sidzina - Skotniki.

Schody prowadzące z piętra na parter są kręte i dość wąskie. Niestety ze względów konserwatorskich brak jest poręczy.

Dostępne są informacje o rozkładzie pomieszczeń budynku:

- aplikacja kierująca głosem do poszczególnych pomieszczeń (wkrótce)

- tabliczki z opisem w alfabecie Braila

 

Teren parkowy wokół fortu jest częściowo leśny, dlatego należy uważać na nisko wiszące gałęzie i nierówności terenu.

  

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Cały budynek Fortu jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim. Wejście z poziomu drogi znajduje się po prawej stronie budynku. Prowadzi ono na piętro Fortu. W środku jest winda dla wózków prowadząca na parter.

W Forcie są dwie toalety. Toaleta bezbarierowa znajduje się na parterze, koło windy.

Droga pomiędzy furtką, a budynkiem Fortu jest żwirowa.

Niestety ze względów konserwatorskich teren parku wokół Fortu jeszcze nie jest przystosowany do poruszania się na wózku.

Do wież strzelniczych prowadzą strome schodki, jednak obok schodków jest dokładny model dotykowy 3D wieży.

 

Inne:

Oświetlenie w Forcie jest przyjazne osobom ze spektrum autyzmu.

 

Strona internetowa

Strona internetowa Fortu Sztuki (i) Życia to portal gdzie znaleźć można wszystkie informacje dotyczące zabytkowego Fortu 52 ½ S Sidzina. Naszą wizją jest stworzenie miejsca nowoczesnych terapii, edukacji, działań artystycznych oraz społecznej integracji. Miejsca spotkań i dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnością i sprawną częścią społeczeństwa.

Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.fort-sidzina.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adres fortsztuki@fort-sidzina.pl lub fundacja@pelna-zycia.pl. Można się również kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 726 30 10 40

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.: www.rpo.gov.p